Verkoopvoorwaarden

 1. Leveringstermijnen

  1. Tijdige nakoming door Bedrijf is afhankelijk van de levering door de Koper, indien nodig, van alle vereiste informatie en/of goedkeuring van tekeningen en in het geval dat de Koper een vooruitbetaling verschuldigd is of een zekerheid voor betaling moet stellen, afhankelijk van de betaling door de Koper van het verschuldigde bedrag of het stellen van de zekerheid.

  2. Een leveringstermijn is niet te beschouwen als een fatale termijn.

  3. Een overeenkomst kan door de Koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Bedrijf zijn verplichtingen niet volledig nakomt binnen een na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van de Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.

 2. Levering; Risico-overgang

  1. Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats "af fabriek" zoals gedefinieerd in de Inco-voorwaarden van de Internationale Kamer van Koophandel. Koper is verplicht tot afname.

  2. Indien verzending en/of verzekering op verzoek van de koper door ondernemer wordt verzorgd, kiest ondernemer de wijze van transport en route, alsmede de wijze van verzekering.

  3. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van de goederen gaat over op de Koper op het moment dat de goederen het overeengekomen afleverpunt bereiken en blijft dan berusten bij de Koper. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat ondernemer de zaken aanbiedt voor levering op het tijdstip en de plaats conform de overeenkomst en de koper om welke reden dan ook niet afneemt, in welk geval de koper tevens alle kosten draagt.
   

 3. Eigendom
  De eigendom van geleverde zaken blijft, tot aan de effectieve betaling van alle bedragen die met betrekking tot of in verband met leveringen aan het Bedrijf verschuldigd zijn, berusten bij het Bedrijf, voor zover toegestaan door de wet van het land waar de zaak zich bevindt. Indien het recht van het land waar de zaak zich bevindt niet toestaat dat Bedrijf de eigendom behoudt, zal Bedrijf gerechtigd zijn tot het voordeel van de andere rechten met betrekking tot de zaak die het recht van het land waar de zaak zich bevindt wel toestaat. De koper zal Bedrijf alle medewerking verlenen bij het nemen van maatregelen die nodig zijn om het eigendomsrecht van Bedrijf of andere rechten zoals hiervoor bedoeld te beschermen.

 4. Prijzen

  1. Alle toepasselijke rechten of belastingen worden bij de prijs opgeteld en afzonderlijk gefactureerd (tenzij een aanvaardbaar vrijstellingscertificaat wordt overlegd).

  2. Alle prijzen zijn "af fabriek" en eventuele kosten voor transport en verzekering zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk gefactureerd. Eventuele transport- of verzekeringskosten zoals vermeld in de offerte zijn schattingen. Afwijkingen van deze kosten worden meegedeeld aan en gedragen door de Koper.

 5. Betaling; Zekerheid

  1. Tenzij anders is bepaald en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling op rekening te eisen als het Bedrijf dit verlangt, moet betaling plaatsvinden binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de factuurdatum. Bedrijf behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen met de bijbehorende deelfacturen.

  2. Op eerste verzoek van Bedrijf dient de Koper zekerheid te stellen voor betaling.

  3. Verrekening door de Koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Tefco uitdrukkelijk is erkend of door het scheidsgerecht of de rechter onherroepelijk is vastgesteld.

  4. Bij gebreke van tijdige betaling is de Koper in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is hij over het openstaande bedrag direct een rente verschuldigd van 1% (één procent) per maand of - indien hoger - een rente van 4 (vier) punten boven de officiële discontovoet voor promessen van De Nederlandsche Bank. Een deel van een maand wordt in dit verband als een volledige maand beschouwd. Daarnaast kan ondernemer, voor zover levering onder enige met de koper gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, de levering geheel opschorten totdat volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na sommatie uitblijft binnen een nader aan te geven termijn, is ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

  5. Het door de Koper uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag zal direct en volledig opeisbaar zijn in het geval van:

  a. Koper surseance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of een curator wordt aangesteld over zijn eigendommen of activa of enig deel daarvan;
  b. een besluit van Koper om zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk te staken in de normale uitoefening van zijn bedrijf of om zijn bedrijf over te dragen;
  c. beslaglegging ten laste van de Koper;
  d. het meer dan twee keer in gebreke blijven van de Koper om prompt te betalen. In dergelijke gevallen is Bedrijf gerechtigd om alle overeenkomsten met de Koper met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij binnen 8 (acht) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek naar het oordeel van Bedrijf passende zekerheid is gesteld voor al hetgeen de Koper aan Bedrijf verschuldigd is en zal blijven, onverminderd de overige rechten van Bedrijf.

 6. Nucleair
  De koper verklaart en garandeert dat de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft niet zullen worden gebruikt in of in verband met een nucleaire faciliteit of toepassing, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

 7. Garantie

  1. De koper dient de leveringen binnen 8 (acht) kalenderdagen na levering zorgvuldig te controleren en te onderzoeken op eventuele gebreken en dient binnen dezelfde periode eventuele gebreken schriftelijk te melden aan Tefco. Het niet voldoen aan deze eisen leidt tot verval van het recht op verhaal met betrekking tot gebreken die redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden door zorgvuldige inspectie.

  2. Alle gebreken die tijdens de inspectie worden ontdekt en bovendien alle gebreken die redelijkerwijs niet tijdens de inspectie konden worden ontdekt, maar die binnen 18 (achttien) maanden na de datum van levering worden ontdekt en die binnen 7 (zeven) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld, zullen door het Bedrijf kosteloos worden verholpen door, naar keuze van het Bedrijf, aanpassing of reparatie of vervanging van het artikel en/of het aangetaste onderdeel van de goederen. Dezelfde voorwaarden gelden voor vervangende onderdelen die door het Bedrijf worden geleverd. Het Bedrijf heeft het recht om over de door hem vervangen onderdelen te beschikken.

  3. Elk afzonderlijk vermeld onderdeel van de goederen dat niet door het Bedrijf is vervaardigd, wordt niet door het Bedrijf gegarandeerd en wordt uitsluitend gedekt door de uitdrukkelijke garantie, indien van toepassing, van de fabrikant ervan.

  4. Bedrijf en zijn leverancier hebben geen enkele verplichting ten aanzien van een artikel dat onjuist is opgeslagen of behandeld, of dat niet is bediend of onderhouden volgens de instructies in de door het bedrijf of de leverancier verstrekte handleidingen.

  5. De koper zal in geval van een ongegronde reclame alle kosten van verwijdering, installatie, transport en arbeidsloon voor zijn rekening nemen.

  6. Gebreken aan de geleverde zaken zijn geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om gebreken als bedoeld in de eerste twee leden van dit artikel en ondernemer na herhaalde pogingen daartoe in gebreke blijft de gebreken op aanvaardbare wijze te herstellen. De koper is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

 8. Overmacht
  Indien de (tijdige) nakoming door Bedrijf wordt belemmerd of onredelijk kostbaar en/of moeilijk wordt gemaakt, is de tekortkoming in de nakoming niet toerekenbaar aan Bedrijf en is Bedrijf niet in verzuim, indien deze wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de redelijke controle van Bedrijf, die al dan niet voorzienbaar waren, zoals oorlog, handelen of nalaten van een overheid, brand, overstroming, staking of arbeidsonrust, sabotage, machineschade, storing of vertraging in het verkrijgen van geschikte diensten, materialen, onderdelen, apparatuur of transport van derden. Bedrijf zal de Koper binnen een redelijke termijn nadat Bedrijf zich bewust wordt van een dergelijke belemmering, hiervan schriftelijk in kennis stellen.

 9. Beperking van aansprakelijkheid

  1. Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade, hetzij contractueel, hetzij uit onrechtmatige daad, voor verlies van omzet of winst of voor (andere) incidentele, indirecte of gevolgschade.

  2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die meer bedraagt dan 100% (honderd procent) van de netto factuurprijs (dit is de bruto factuurprijs minus BTW, overige belastingen en overige bijkomende kosten als bedoeld in 4.2) van de levering of dienst waarmee de schadeclaim verband houdt, met dien verstande dat Ondernemer nimmer tot meer gehouden zal zijn dan een bedrag van € 500.000,-- (vijfhonderdduizend euro).

  3. De koper zal aan Tefco alle noodzakelijke medewerking verlenen bij haar onderzoek naar de oorzaak, aard en omvang van de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd.

 10. Octrooien
  Bedrijf betaalt de kosten en schadevergoedingen die uiteindelijk worden toegekend in een rechtszaak tegen de Koper of zijn verkopers voor zover gebaseerd op de bevinding dat het ontwerp of de constructie van het geleverde inbreuk maakt op een octrooi (met uitzondering van inbreuken die ontstaan als gevolg van het inbouwen van een ontwerp of wijziging op verzoek van de Koper) op voorwaarde dat de Koper Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stelt van een aanklacht van een dergelijke inbreuk en Bedrijf het recht krijgt om op eigen kosten een dergelijke aanklacht te schikken en de verdediging van een rechtszaak op basis van een dergelijke aanklacht op zich te nemen of te controleren. Deze paragraaf beschrijft de exclusieve aansprakelijkheid van Bedrijf met betrekking tot octrooien.

 11. Toepasselijk recht; Arbitrage

  1. De geldigheid, interpretatie en handhaving van alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht, echter met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 1980 (CISG).

  2. Onverminderd het recht van Bedrijf om de Koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter in het land van de Koper, zullen alle geschillen die ontstaan in verband met overeenkomsten tussen Bedrijf en de Koper worden voorgelegd aan arbitrage volgens de regels van verzoening en arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel. De arbitrage vindt plaats in Nederland.

 

Documentzoeker
Contact
E-Mail
Bovenkant pagina