1. Toepasselijke Algemene Voorwaarden

  1. Deze AV worden geacht automatisch deel uit te maken van elke inkooporder van AAF aan de Leverancier. Door aanvaarding van de inkooporder van AAF stemt de Leverancier ermee in dat in geval van strijdigheid tussen deze AV en de voorwaarden van de Leverancier, deze AV van toepassing zijn.

  2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de in de inkooporder van AAF genoemde prijzen van goederen exclusief omzetbelasting, maar inclusief alle overige heffingen en rechten.

 2. Levering

  1. De goederen worden geleverd in overeenstemming met de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de geaccepteerde inkooporder.

  2. De door de leverancier opgegeven prijzen zijn inclusief verpakking, pallets en kratten.

  3. De goederen dienen voldoende beschermd te zijn tegen beschadiging en achteruitgang tijdens het transport en geleverd te worden (Delivery Duty Paid) op het afleveradres vermeld in de inkooporder van AAF.

  4. Het risico van de goederen gaat over in overeenstemming met INCOTERMS.

 3. Vrijwaring

  1. De Leverancier vrijwaart AAF, zijn werknemers of agenten tegen alle vorderingen met betrekking tot schade of letsel aan eigendommen en/of personen als gevolg van een gebrekkig ontwerp, werk of materiaal, of nalatigheid van de Leverancier, zijn werknemers of agenten.

  2. De Leverancier dient een algemene aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor een bedrag dat gebruikelijk is in de bedrijfstak van de Leverancier.

 4. Verzenddocumenten en factuur

  1. De Leverancier dient bij elke afzonderlijke zending een pakbon te voegen waarop het ordernummer van AAF is vermeld. De Leverancier zal AAF tevens een bericht van verzending sturen met vermelding van het ordernummer van AAF via elektronische post of andere communicatiemethoden die van tijd tot tijd tussen de partijen worden overeengekomen.

  2. AAF betaalt de factuur van de Leverancier binnen 60 dagen na de datum van ontvangst.

 5. Annulering wegens vertraagde levering
  AAF behoudt zich het recht voor de inkooporder geheel of gedeeltelijk te annuleren indien de levering van de goederen 14 dagen of meer vertraagd is.

 6. Productgarantie en conformiteit met specificatie en monster

  1. De Leverancier garandeert dat alle geleverde goederen van goede kwaliteit zijn, geschikt voor het beoogde doel en vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van aanvaarding van de levering door AAF.

  2. Door de Leverancier geleverde goederen dienen te voldoen aan de overeengekomen specificaties en in kwaliteit gelijk te zijn aan het verstrekte monster. AAF heeft het recht goederen die niet voldoen aan specificaties en/of monster voor rekening en risico van Leverancier te retourneren. Leverancier zal binnen 7 dagen de niet-conforme goederen op kosten van Leverancier vervangen, bij gebreke waarvan AAF het recht heeft de inkooporder te annuleren en volledige creditering van de goederen te ontvangen.

  3. AAF kan, op verzoek dat de Leverancier niet onredelijk zal weigeren, de fabricage en assemblage van de goederen inspecteren en herstel eisen om te voldoen aan de overeengekomen specificaties en/of monster. Inspectie van het fabricage- en assemblageproces mag niet worden opgevat als een aanvaarding van de goederen, noch als een ontheffing van de Leverancier van enige aansprakelijkheid onder deze AV.

 7. Octrooien
  De Leverancier garandeert dat de aan AAF geleverde goederen geen inbreuk maken op octrooien en/of intellectuele eigendomsrechten van derden. De Leverancier stemt ermee in AAF te verdedigen en te vrijwaren tegen alle intellectuele eigendomsgerelateerde claims en schade als gevolg van de verkoop of het gebruik van de aan AAF geleverde goederen.

 8. Onderaanneming
  De Leverancier zal de productie van de goederen niet aan een andere partij overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AAF.

 9. Eigendomsinformatie

  1. Indien voor de productie van de goederen gebruik wordt gemaakt van gereedschappen, tekeningen of enige ontwerp- of fabricage-informatie die door AAF is verstrekt ("Eigendomsinformatie"), dan dient de Leverancier de Eigendomsinformatie vertrouwelijk te behandelen en deze informatie niet aan anderen bekend te maken of te gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de huidige en daaropvolgende orders.

  2. Op verzoek van AAF dient de Leverancier de Eigendomsinformatie onmiddellijk te retourneren en alle kopieën in zijn bezit te vernietigen.

 10. Beëindiging
  In geval van faillissement of surseance van betaling en/of liquidatie van een partij heeft de andere partij het recht om het contract geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Deze ontbinding is vrij van schadevergoeding, maar doet geen afbreuk aan de rechten van de partijen of enig bedrag dat verschuldigd en betaalbaar is vóór de ontbinding.

 11. Verrekening
  Zowel AAF als Leverancier is gerechtigd tot verrekening van enig aan elkaar verschuldigd en niet binnen redelijke termijn voldaan bedrag.

 12. Naleving
  De Leverancier houdt zich bij de productie van de goederen aan de toepasselijke wetgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

 13. Jurisdictie en toepasselijk recht
  De wetten van Duitsland zijn van toepassing op de geldigheid, interpretatie en handhaving van elk contract waarvan deze AV deel uitmaken. AAF en de Leverancier komen overeen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken in Duitsland voor elk geschil dat hieruit voortvloeit.

 

Documentzoeker
Contact
E-Mail
Bovenkant pagina